Orientparki

Cel:

-Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych

-Promocja rekreacji i sportu w naturalnym środowisku, z poszanowaniem  jego dóbr.

-Promocja biegu na orientację oraz innych form orientacji terenowej.

-Edukacja ekologiczna uczestników projektu.

Regulamin:

 1. Program ma charakter otwarty dla wszystkich.
 2. Korzystanie niekomercyjne z projektu jest nieodpłatne.
 3. Mapy można pobierać w formie elektronicznej ze strony internetowej  www.orientpark.pl oraz stron nadleśnictw, w rejonie których znajduję się Orientpark
 4. Wszelkie komercyjne wykorzystanie projektu (mapy, słupki) w jakiejkolwiek części czy formie jest odpłatne i odbywać się może w uzgodnieniu z nadleśnictwem.
 5. Z projektu mogą korzystać zarówno osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane
 6. Korzystanie przez grupy zorganizowane musi być uzgodnione z władzami nadleśnictw
 7. Osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych
 8. Wobec osób (lub ich opiekunów), które nie będą przestrzegać zasad zachowania się w terenie, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.
 9. Korzystającym z Orientparku zabrania się:
 • niszczenia punktów kontrolnych oraz innych elementów wyposażenia
 • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
 • zaśmiecania,
 • rozniecania ognia
 • wchodzenia w obszary podlegające ochronie – uprawy leśne do 4 m wysokości
 • umyślnego płoszenia, ścigania, chwytania, zabijania dziko żyjących zwierząt,
 • hałasowania,
 • rozgarniania i zbierania ściółki
 • rozkopywania gruntu,
 • niszczenia grzybów i grzybni,
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
 • wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
 • spuszczania psów ze smyczy,

Trasy:

Zaplanowaliśmy trzy rodzaje tras:

 • łatwa – dla początkujących
 • średnia – dla doświadczonych
 • trudna – dla profesjonalistów

UWAGA !!!

 1. Trasy w terenie na odcinkach pomiędzy punktami kontrolnymi nie są w żaden sposób oznakowane.
 2. Poprawność pokonania trasy uczestnik weryfikuje samodzielnie w oparciu o odnajdywane kolejne, właściwe punkty kontrolne posiadające swój niepowtarzalny kod podany również na mapie.
 3. Każda trasa składa się ze startu (oznaczonego na mapie trójkątem), punktów kontrolnych (oznaczonych na mapie okręgiem) i połączonych ze sobą linią narzucającą kolejność poruszania się po trasie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu.
 4. Możliwe jest także dowolne konfigurowanie trasy według własnych potrzeb i możliwości    w oparciu o istniejące w terenie punkty kontrolne.
 5. W przypadku odniesienia jakiegokolwiek uszczerbku, uczestnik nie będzie rościł pretensji do organizatora projektu i właściciela terenu, gdyż po terenie porusza się na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki zaistniałe na terenie orientparku. Wejście na teren orientparku jest na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 7. Uwaga !!! Na terenie „Orientparku Twardziel” znajdują się stare kamieniołomy z wysokimi i pionowymi ścianami skalnymi.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Lasach.
 9. Korzystanie z Orientparku jest równoznaczne jest z akceptacją  jego Regulaminu